Change Location 

Hærdeplast

05/17/2021

Haerdeplast

(UV-farver, emulsioner, klæbemidler og lakker)
Hærdeplast er almindeligt i arbejdsmiljøet og bruges i f.eks. lak og lim. Mange af de stoffer, der anvendes til fremstilling af hærdeplast, er sundhedsskadelige. Det samme gælder for hærdeplast, der ikke er hærdet fuldstændigt (bliver hårdt) eller som er opvarmet. Hærdeplast kan forårsage f.eks. allergier, astma, eksem og være irriterende for øjne og slimhinder.

Nogle almindelige termohærdende plastmaterialer er epoxy, acrylat og polyuretan. De fleste hærdeplastmaterialer er uskadelige, når de først er hærdet. På den anden side indeholder polyuretan isocyanater, der kan frigøres ved opvarmning og forårsage sundhedsmæssige problemer ved indånding.

Når du arbejder med hærdeplast, er det vigtigt at beskytte dig selv ved f.eks. at bruge nitrilhandsker, der går lidt op på armen, og sørg for, at overfladen og værktøjet rengøres, så der ikke er rester af uhærdet materiale tilbage. Det er også vigtigt ikke at inhalere damp eller røg, f.eks. ved hjælp af punktudsugning samt åndedrætsværn.

Trykkere kan komme i kontakt med hærdeplast. Når der anvendes hærdeplast, skal der være klare instruktioner til håndtering, og hvordan du beskytter dig selv. De, der arbejder med hærdeplast, skal have træning. Produkter i trykkeribranchen, der kan indeholde hærdeplast, er UV-farver, emulsioner, klæbemidler og lakker.

Det er arbejdsgiveren, der har det primære ansvar for Arbejdsmiljø og er forpligtet til at følge de love og regler, der findes. Med hensyn til hærdeplast skal både arbejdsgiveren og medarbejderne have relevant uddannelse i håndtering af hærdeplast.

 Information fra Arbejdstilsynet (AT)

Bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer gælder for arbejde med alle typer kemi. Link til bekendtgørelsen:

https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/arbejde-stoffer-materialer-kemiske-agenser-1793-sam/

Der findes også en vejledning, som er mere læsevenlig. Vejledningen er meget nyttig i forhold til de regler, der gælder for arbejde med kemi i Danmark:

https://at.dk/regler/at-vejledninger/arbejde-stoffer-materialer-c-1-3/

Bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer gælder for arbejde med kræftfremkaldende stoffer. I bilag 1 til bekendtgørelsen er der en liste over de stoffer, som i Danmark anses for at kunne fremkalde kræft. Hvis et indholdsstof i jeres UV-farver fremgår af listen, er arbejdet med jeres produkt omfattet af reglerne i denne bekendtgørelse. Link til bekendtgørelsen:

https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/foranstaltninger-forebyggelse-kraeftrisikoen-stoffer-materialer-1795-sam/

Bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter er særlig for dansk lovgivning. I Danmark skal bl.a. lime-, maling- og lakprodukter tildeles et kodenummer. Kodenummeret bruges til at afgøre hvilke foranstaltninger, virksomheden skal træffe, for at arbejdet med produkterne kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt. Bilag 6 til bekendtgørelsen handler om brug af kodenummererede produkter i grafiske trykprocesser, i  dette bilag er der skemaer for de forskellige processer indenfor trykkeri, hvori beskyttelsesforanstaltningerne ud fra produktets kodenummer kan aflæses.

Bekendtgørelse: https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/arbejde-kodenummererede-produkter-302-sam/

Bilag 6: https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/arbejde-kodenummererede-produkter-302-sam/bilag-6/