Change Location 

Välj en färgstark samarbetspartner

Mere end Marabu - en komplet løsning

Marabu har længe været kendt for den højeste kvalitet i farve. Men Marabu Scandinavias tilbud er meget større end blot Marabu-produkter. Vi repræsenterer en komplet løsning med mere end 30 af branchens stærkeste brands.
Vi er en partner, du kan kontakte med tillid, for at få alt fra rådgivning i udvælgelsen af trykmaskiner og installationer, til farve, kemikalier og forbrugsstoffer, der kræves for et vellykket og rentabelt arbejde. Og selvfølgelig al træning, support og service.

Vi sælger ikke farve. Vi sælger perfekte printresultater.

Marabus' succes er baseret på vores kunders succes. Derfor ønsker vi at opbygge langsigtede partnerskaber, der sætter kunden først og skaber rentabilitet gennem kvalitet i alle faser af vores samlede løsning.
Med markedsledende produkter, lang erfaring og omfattende ekspertise tilbyder vi arbejdsmetoder, der giver vores kunder mange fordele. Ud over vores egen brede knowhow har vi opbygget en platform af førende brands og topleverandører, som også bidrager med værdifuld ekspertise. Alt dette er samlet under vores samlede tilbud og vores brand – Marabu Scandinavia.

En certificeret partner

Marabu tager miljøbeskyttelse og sikkerhed i håndteringen af farve og opløsningsmidler meget alvorligt. Vi afholder os frivilligt fra skadelige stoffer - også selv om de er tilladte - og erstatter dem med mindre farlige stoffer, hvor det er muligt.
Vores miljøpolitik handler naturligvis også om ansvarlig brug af ressourcer, energi og råstoffer. Samt omfattende emissionsgendannelses- og afbødningssystemer. Alt er en del af vores fortsatte udvikling i henhold til miljøcertificering ISO:14001 og kvalitetscertificering ISO:9001.
Vi tænker som markedsledere inden for serigrafi, tampontryk, flexo og digital print.

En motor i udvikling

Marabu Scandinavia er førende inden for en teknologidrevet industri. Ikke alene er Marabus farve konstant på forkant med innovation og produktudvikling, de leverandører, vi samler under vores skandinaviske brand, er hver gode repræsentanter for ekspertise og nye fremskridt inden for deres respektive ekspertiseområder. Det er netop det, der gør Marabu's samlede tilbud meget stærkt.
For branchen har de sidste 10-15 år betydet en teknologisk revolution – på godt og ondt. Store investeringer i printere, trykmaskiner og arbejdsmetoder er hurtigt blevet forældede.
Sammen med Marabu skal du som kunde føle, at du kan møde fremtiden og ny teknologi med tillid, øget effektivitet, miljømæssig bæredygtighed og god lønsomhed.

Välj en färgstark samarbetspartner

Mer än Marabu - en helhetslösning

Marabu är kända sedan länge för högsta kvalitet inom tryckfärg. Men Marabu Scandinavias erbjudande är mycket större än bara  Marabu produkter. Vi representerar en helhetslösning med ett drygt 30-tal av branschens starkaste varumärken.
Vi är en samarbetspartner du kan kontakta med förtroende, för att få allt från rådgivning i valet av tryckmaskiner och installationer, till de tryckfärger, kemikalier och förbrukningsvaror som krävs för ett framgångsrikt och lönsamt arbete. Och givetvis all utbildning, support och service.

Vi säljer inte tryckfärg. Vi säljer perfekta tryckresultat.

Marabus framgång bygger på våra kunders framgång. Därför vill vi bygga långsiktiga partnerskap som sätter kunden främst och skapar lönsamhet genom kvalitet i alla led av vår helhetslösning.
Med marknadsledande produkter, lång erfarenhet och stor expertkompetens erbjuder vi arbetssätt som ger våra kunder många fördelar. Förutom vårt eget breda kunnande, har vi byggt upp en plattform av ledande varumärken och toppleverantörer, som också bidrar med värdefull expertis. Allt detta samlas under vårt helhetserbjudande och vårt varumärke – Marabu Scandinavia.

En certifierad partner

Marabu tar miljövård och säkerhet i hanteringen av färger och lösningsmedel på största allvar. Vi avstår frivilligt från hälsoskadliga ämnen – även om de är tillåtna – och ersätter med mindre farliga där det går.
Vår miljöpolicy handlar självklart också om ansvarsfull användning av resurser, energi och råmaterial. Liksom omfattande system för återvinning och begränsning av utsläpp. Allt är en del i vår fortsatta utveckling enligt miljöcertifiering ISO:14001 och kvalitetscertifiering ISO:9001.
Rena självklarheter, tycker vi som marknadsledare inom screen-, tampo-, flexo- och digitaltryck.

En motor i utvecklingen

Marabu Scandinavia är ledande i en teknikdriven bransch. Inte bara det att Marabus tryckfärger ständigt ligger i framkant vad gäller innovation och produktutveckling, de leverantörer vi samlar under vårt skandinaviska varumärke är var och en goda representanter för spetskompetens och nya framsteg inom sina respektive expertområden. Just detta gör Marabus sammantagna erbjudande väldigt starkt.
För branschen har de senaste 10–15 åren inneburit en teknisk revolution – på gott och ont. Stora investeringar som gjorts i printrar, tryckmaskiner och arbetssätt, har snabbt blivit omoderna.
Tillsammans med Marabu ska du som kund känna att du kan möta framtiden och ny teknik med tillförsikt, höjd effektivitet, miljömässig hållbarhet och god lönsamhet.

Vår imagebroschyr

Vår imagebroschyr